اگه فعالیت ویروس تو دمای بالا متوقف میشه پس چرا تو همون سوپ لعنتی متوقف نشد؟!