در این مملکت همه حس
ميكنند که سـرشان کلاه
رفته، پس پیش خودشان
فکر میکنند كه حق دارند
سر ديگران کلاه بگذارند !