لازم شده واکسینه کنم این دل را
خالی ز غم و کینه کنم این دل را

تا پخش نگردد کرونای عشقت
باید که قرنطینه کنم این دل را

چسناله ی کرونایی emoji))