وقتی "دل" تو "تـک" است


همیشه برنده ایفرقی نمی کند "حکـم" چه باشد


تو همیشه " لازمی "