#تو اراده کن ❣
من از آدمای دورم که هیچی ،❣
از خودمم می گذرم