تو باد را بوسيدی
باد مرا
من باران را بوسيدم
باران تمام دنيا را

فردای آن شب
خدا آمده بود
با باد و باران و تمام دنيا
نشانی تو را می خواستند...
ندادم!