مجنون به نصیحت دلم


آمده است
بنگر به کجا رسیده دیوانگی ام