کرونا در عربستان و آمریکا : عذاب الهی
کرونا در ایران : آزمایش الهی