بابا کرونا (ماچ) دیگه چه (ماچ) صیغه ایه
(ماچ) ما ایرانیا (ماچ) جون سخت تر از این حرفاییم

بزودی در دید و بازدید عید در سراسر کشور