ماسک ***** دار خریدم چون دماغم انحراف داره خوب چِفت نمیشه و از یه تیکه‌ش هوا میره و میاد
ما دماغ عقابیا از همه جا لطمه خوردیم :/