رفتم قبرستون کنار قبر پدربزرگم نشسته بودم فاتحه میخوندم،

بابام زنگ زد گفت کجایی؟ گفتم سر قبر بابات
نمیدونم چرا شاکی شد! فکر کنم هنوز با غم از دست دادن باباش کنار نیومده :///


| بابامه