دوست داشتن هایی هم هست،
که از دور است و در سکوت
که دلت برایش از دور ضعف میرود
یک دوست داشتن هایی، هست
که به یک باره،
بی مقدمه،
پا در کفش دلت می کند
و از دست تو؛کاری برنمی آید
جز از دور دوست داشتن.
یک دوست داشتن هایی ، هست
ساکت است.
آرام است،
پنهان است
خوب است،
گـــــــم است...
خودش هم هیچ بویی نمیبرد...
به ذهن هیچکس هم نمیرسد...
ولی هست...