نظم اعداد به هم ریخته از رفتن تو...!

یک نفر رفته...
ولی هیچکسی اینجا نیست...