به خودم آمدم انگار یی در بود

این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود