‏من اگه از کرونا هم نمیرم، قطعا از صدای مجری اخبار که بابام تا ۱۲ شب گوش میده دیوونه میشم