رفتم دوس دخترمو از دانشگاه بیارم هر چی کنارش بوق زدم محل نداد از در دانشگاه که اومد بیرون گفتم چرا سوار نمیشدی...؟

گفت اخه دوستام داشتن میگفتن بیچاره اون دختری که این اومده دنبالش ://