کی فکرشو می‌کرد تو ایران الکل توزیع کنن دم در خونه‌ها
کاش چیپس و ماست هم بدن 😂😂😂