یک او از کنارم
کوچ کرد
و حالا در جای جای خالی اش
هر شب نبودن
یک ایل
احساس می شود...!