عشقی که امید وصال درش نباشه،
همسایه دیوار به دیوار مرگه