تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت،
من مست چنانم که شنفتن نتوانم