سرفه کردم بابام گفت نکنه کرونا گرفتی؟ گفتم نگران نباشین من خوبم، گفت من نگران تو نیستم نگران خودمم که نگیرم 😂