یه وقتیم دیگه منتظر بهتر شدن‌ نیستی دیگه، بدتر نشه کفایته