برای پیدا کردن دوست ...
باید یک چشمت رو ببندی ...
و برای نگه داشتنش هر دو چشمت رو ....