00:00
امشب دوباره با خیالت
‌غرق مهتابم
در ماه میبینم تو را
برشعر میتابم

"صفر زمان" بی‌ تو
دوباره میرسد از راه
یعنی‌ دوباره تا سحر
دلتنگ‌ و بی‌خوابم...