هیچکس جاٖی مرا دیگر نمیداند کجاست
آنقــدر در عــشــق او غــرقم که پیدا نیستم