🌻🍃چند قدم بيستر تا بـهار نمانده
خــدایـا
دراین روزهای آخرسال
پناهمان باش و
صندوقچه زندگیمان را از خوبی ها پركن😍

بـه فرشتـگانت بسپار
در سختی های روزگار
یاری رسان مان باشند 🙏🏻🌹

امروز تا میتوانید شادباشيد
محبت کنيد،عشق بورزيد
و شكرگزار باشيد😘