کاخ سفید رو حسینیه نکردیم ولی به همه ی کشورها کرونا صادر کردیم ^_^