جهان از چشم‌های تو
شروع می‌شود
و جايی درامتداد آشفتگیِ موهات
به باد می‌رود...