مرا به بوی خوشَت
جان ببخش و زنده بدار،
که از تو چیزی از این بیشتر
نمی‌خواهم