سرصبح سرفه کردم بابام شنید، اومد گفت به نفعته به خاطر سیگار باشه نه کرونا