در روی زمین
هیچ چیز قطعی نیست
و معنای چیزها با
وزیدن بادی تغییر می‌ کند
و باد دائما می وزد
چه بدانید چه ندانید...