یه تیکه شعر توی دیدگاه بنویسید با هم لذت ببریم
من زیستنم قصه ی مردم شده است
یک تو، وسط زندگیم گم شده است