‏به بابام گفتم گرما کرونا رو از بین میبره، با خوشحالی رفت سیم کولر رو قطع کرد گفت پس تابستون امسال از کولر خبری نیست 😂