گاهی برای ابرهای رفته دلتنگم
هرچند می‌دانم
یک گوشهء این شهر، یا آن شهر
دارند می‌بارند
ابر است و باریدن
هرچند می‌دانم
این آسمان هرجا که می‌بینی
همین رنگ است
اما کویر من
گاهی برای ابرهای رفته دلتنگ است