آخ اگر میان مه و شبزدگی ِ این روزهایم

ناگهان پیدایت بشود...و

دست محبت تویِ جیب عشق کنم و

یک مشت بوسه و

یک جرعه نگاه

به دستت بدهم و
.
.
.
سیرِسیر توی چشمهایت

"دوستتدارم"را

می دوزم
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️