یه رابطه فقط برای دو نفر ساخته شده

اما بعضی آدما شمردن بلد نیستن