‏قضیه کرونا ویروس داره خیلی جدی میشه
فکر کنم وقتشه به هم بابام بگم دو تا مسواک جوابگوی هر پنج نفرمون نیست
یکی دیگه هم باید بخریم