امید دارویی است که شفا نمیدهد
اما درد را قابل تحمل میکند❤