اندکی ای ناله امشب بی اثر می یابمت
آنکه هرشب می شنید امشب
مگر بیدار نیست؟