‏دوستم تصادف کرده پرادوی باباشو چپ کرده
یه خراش کوچیک رو صورتش بود باباش زار زار براش گریه میکرد
اونوقت من تصادف کردم به بابام زنگ زدم
گفت یه خط رو ماشین افتاده باشه رو صورتت خط میندازم

حالا ما ماشینم نداشتیم موتوری زده بود بهم :/