بیشترین عشق جهان را به سوی تو می‌آورم؛
از معبر فریادها و حماسه ها
چرا که هیچ چیز در کنار من،
از تو عظیم تر نبوده است...