شوق دیدار تو سر رفت ز پیمانه ی ما
کِی قدم می نهی ای شاه به ویرانه ما