زلزله اومد بابام رفت تو چارچوب در گفتم پس من چی؟

گفت: تو بمیری من میتونم دوباره زن بگیرم بچه دار بشم ولی تو نمیتونی پدر دار شی :///

زلزله منو نکشت، تو کُشتی پدر