اینجـا و آنجـا ندارد!
تمـامِ داشتـه هایِ مـن
به دو حـرف ختـم می شود؛تو

‌‌‌‌