برای رفتنت پاهایت کافی بود
چرا یکی آمد و
دستهایت را گرفت...