+خب دیگه واسشون چه پیامی بفرستم
-بگو مسواک هم بزنید