اگه دل کندن رو یاد نگیری، باید جون کندن رو یاد بگیری