یکی خاطراتش را دود می کند،
یکی دل تنگی‌هایش را
و دیگری خودش را،
بی آنکه حتی سیگاری آتش زده باشد