چشمت به چشم ما،
و دلت پیش دیگری ست

جای گلایه نیست،
که این رسم دلبری ست