و من
تمام جمعه ها را
وقف تماشای قاب چشمانت کرده ام
و خوب می دانم
جز تووووو
هیچ عاشقانه ای نمی تواند
لبخند را روی لب هایم تصویر نماید و
چشمان باران خورده ام را
با عشق اشتی دهد...